Przetarg pn. ”Budowa stacji podciśnieniowej w Łętowicach wraz z siecią kanalizacji podciśnieniowej i ciśnieniowej”

OGŁOSZENIE na podstawie przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701 § 2 Kodeksu cywilnego

Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.

33-122 Wierzchosławice 39/3

województwo małopolskie, powiat tarnowski

Telefon: (14) 679-73-69, Fax: (14) 679-73-69,

e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl

REGON 122942437, NIP 873-32-51-794.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ”Budowa stacji podciśnieniowej w Łętowicach wraz z siecią kanalizacji podciśnieniowej
  i ciśnieniowej
 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje odcinek podciśnioniowy i ciśnieniowy (tłoczny) kanalizacji sanitarnej oraz obiekt budowlany – stację podciśnieniową w skład której wchodzą: budynek stacji, zbiorniki podziemne pompowni, biofiltr oraz instalacje technologiczne (rurociągi, okablowanie). W ramach budowy stacji wykonane będzie zagospodarowanie terenu przepompowni, tj. budowa ogrodzenia terenu, drogi dojazdowe i plac manewrowy. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej będą przebiegać w pasie dróg i poboczy oraz na terenach posesji prywatnych. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej, zarówno podciśnieniowe jak i ciśnieniowe wykonane z rur PE100, SDR17 PN10. Kanały podciśnieniowe ze średnic Dn160
i Dn125. Rurociąg ciśnieniowy Dn90.

Budowa stacji podciśnieniowej wraz z kolektorem przesyłowym to inwestycja mająca na celu przede wszystkim wsparcie dla istniejącego w tej miejscowości systemu kanalizacji podciśnieniowej. Istniejąca stacja podciśnieniowa wzniesiona w roku 2005 przy powstałej zabudowie w okresie jej funkcjonowania nie zapewnia odpowiedniej mocy podciśnienia co zakłóca system pracy całego układu kanalizacji
w miejscowości Łętowice.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

 • stacji podciśnieniowej, w tym budynek stacji o powierzchni 41,4 m2, 2 zbiorniki podziemne o poj. 5 m3 i średnicy 2,0 m, 1 zbiornik podziemny biofiltra o średnicy 2,0 m, instalacje technologiczne (rurociągi, okablowanie), zagospodarowanie terenu: drogi i place manewrowe utwardzone 218 m2, ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, tereny zielone (533,6 m2);
 • sieci kanalizacji, w tym: kanalizacja podciśnieniowa DN 125 i 160 mm, rurociąg ciśnieniowy DN 90 mm o długości 1,599 km;
 • pompowni sieciowej kompaktowej, w tym: ogrodzenie i montaż bramy stalowej.

Kanalizacja sanitarna o długości 1,599 km jest to kolektor przesyłowy do nowej stacji podciśnieniowej. Nie jest to fragment sieci do której podłączani będą nowi użytkownicy.

Lokalizacja:

BOGUMIŁOWICE – DZ. NR: 150, 99, 98, 97, 96, 95

ŁĘTOWICE – DZ. NR: 176, 175/1, 2122, 160/1, 159, 158, 157, 163, 165/1, 166/1, 757/1,  753, 751/1, 750/1, 749/1, 748/1, 747/1, 746/1, 745/1, 744/1, 740/1, 741, 713, 491, 492, 493, 494, 502/6, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 541/1, 541/2, 542, 544/2, 554/2, 555/1, 555/2, 556, 560, 621

Zamówienie realizowane w ramach pożyczki z programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

 • Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz inwentaryzację powykonawczą robót.
 • Wykonawca zapewni tymczasowe oznakowanie robót.

Wspólny Słownik Zamówień:

45231300-8         Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Pozostałe szczegółowe informacje i wymagania zawarte są w Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentach, które stanowią załączniki do Warunków Przetargu.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021 r.
 2. Warunki przetargu zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Warunki Przetargu” dostępnym na stronie internetowej wodociagi.wierzchoslawice.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.2021 r. do godz. 9:30 do siedziby Zamawiającego tj. Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.,
  33-122 Wierzchosławice 39/3.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.,
  33-122 Wierzchosławice 39/37. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium
  w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki do pobrania:

Skip to content