Informacja o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o. (dalej Spółka lub administrator), z siedzibą 33-122 Wierzchosławice 39/3. Oznacza to, że Spółka odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą?

Spółka w związku z prowadzoną działalnością związaną z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i utrzymywaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - przetwarza Państwa dane osobowe, a w szczególności dane osobowe takie jak: Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu poboru wody, adres do korespondencji, adres e-mail, dane rozliczeniowe (faktury/rachunki/numery kont bankowych), numer klienta, numer telefonu, numer NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne dane zawarte we wniosku lub korespondencji kierowanej do Spółki. Dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem pism, wniosków składanych w Spółce, w ramach umów zawieranych ze Spółka, a także w związku z korespondencją prowadzoną z Państwem. Dane osobowe możemy również pozyskiwać za pośrednictwem internetowego formularza znajdującego się na stronie internetowej Spółki. Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa (w sytuacji, gdy np. otrzymujemy od Państwa wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Państwem korespondencję lub zawieramy z Państwem umowę). Niekiedy możemy otrzymać Państwa dane od innej osoby składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zawarte we wniosku w celu:

 1. wykonania umowy, której stroną jest administrator,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym w celach archiwalnych oraz w interesie publicznym, a w szczególności do:
  1. wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  2. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  4. wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  5. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. ustalanie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Spółka oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

Spółka będzie przechowywała Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego bądź cele archiwalne.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. przeniesienia swoich danych osobowych.

Informacje dodatkowe:

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

Nasze dane kontaktowe:

Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.
33-122 Wierzchosławice 39/3
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: wodociągi@wierzchoslawice.pl;

Skip to content